نویسنده = ترکی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. هزینه های خارجی تولید برق از نیروگاه های فسیلی: بصورت موردی ایران

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 3-6

معصومه ترکی؛ زهرا عابدی