نویسنده = روستا، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان در دشت یزد-اردکان

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 21-26

مریم مروتی؛ مسعود منوری؛ امیرحسام حسنی؛ زهرا روستا