نویسنده = جمشیدی قاسم آبادی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میدانی میزان آلاینده های هوا و شاخص PSI در توقفگاه های اتوبوس های درون شهری تهران

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 27-32

نبی اله منصوری؛ امیر جمشیدی قاسم آبادی