نویسنده = سفیانیان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی سرب، کروم، کبالت، مس و نیکل در خاک سطحی شهرستان همدان با استفاده از GISو زمین آمار

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 39-48

پریسا فرزانه؛ علیرضا سفیانیان؛ فرامرز معطر