نویسنده = بابایی مهر، علی
تعداد مقالات: 1
1. محیط زیست جنگل در پرتو اصول حقوق عمومی

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 57-62

علی بابایی مهر