نویسنده = خدیوی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 63-70

ناصر محرم نژاد؛ سمیرا خدیوی