نویسنده = آهنربای، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 11-17

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای