نویسنده = حیدری، فرناز
تعداد مقالات: 1
1. شناخت کمی و کیفی پار کها و فضاهای سبز شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، بهار 1388، صفحه 2-13

حسنعلی لقایی؛ هومن بهمن پور؛ فرناز حیدری