نویسنده = دبیرى، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه حقوق محیط زیست درحقوق بین الملل جنگ

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، پاییز 1388، صفحه 3-9

پروین فرشچى؛ فرهاد دبیرى؛ مجید عباسپور؛ مهرداد ناظمى؛ ملینا اتحاد