نویسنده = حسنى، امیرحسام
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجى استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعى آبخوان در دشت یزد اردکان

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، پاییز 1388، صفحه 55-65

مریم مروتى؛ مسعود منورى؛ امیرحسام حسنى