نویسنده = آخوندیان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تنوع زیستی ریزجلبک ها، ظرفیتی بالقوه در فناوری های زیستی و محیطی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-70

مریم آخوندیان؛ سید دانیال میرحسن نیا