نویسنده = اولادی قادیکلایی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک جنگلی سرخه‌حصار و مقایسه آن با پارک جنگلی سی‌سنگان

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-59

سعیده اسکندری؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ علی یخکشی