نویسنده = خانی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

بابک پورقهرمانی؛ احمد خانی


2. سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 91-103

بابک پورقهرمانی؛ احمد خانی