نویسنده = خانی زاده، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ( نمونه موردی :شهرجدید بهارستان)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-109

حسن خلیل آبادی؛ سودابه شاهمرادی قهه؛ محمد علی خانی زاده