دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-86 
2. بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از شاخص کیفیت آب‏های زیر زمینی GQI)و (GISدر دشت جغتای ، شمال شرق ایران

صفحه 17-25

حجت اله جغتایی؛ رحیم دبیری؛ محمد الیاس مسلم پور؛ مجید اطاری؛ رضا شریفیان عطار


4. تهیه‌ نقشه‌ پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور

صفحه 43-52

مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ تیمور تنها قزلی


6. معرفی مدل DPSIR و قابلیت کاربرد آن در تصمیم گیری های محیط زیستی

صفحه 65-79

عطیه خطیبی؛ افشین دانه کار؛ شراره پورابراهیم؛ مجید وحید