دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 37، تابستان 1395، صفحه 1-81 
1. تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیست

صفحه 1-12

پروانه سلاطین؛ نیلوفر غفاری صومعه


2. اصول و مفاهیم دستیابی به اکوتوریسم موفق

صفحه 13-23

سید حامد میرکریمی؛ سحر سعیدی؛ سپیده سعیدی