دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 40، بهار 1396، صفحه 1-134 
7. مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

صفحه 71-92

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی


9. بررسی اجزای بام‌های سبز

صفحه 105-119

الما محمدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده