دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 42، پاییز 1396، صفحه 1-143 
6. تهیه نقشه پوشش اراضی منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات) با تکنیک سنجش از دور

صفحه 73-80

فاطمه کرمی قهی؛ مرضیه علیخواه اصل؛ محمد رضوانی؛ فاطمه بکائیان