دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 45، تابستان 1397 
4. بودجه گرمایی دریاچه ارومیه

صفحه 45-60

حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد؛ امین رئیسی؛ عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ بلال پرتوی