دوره و شماره: دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، تابستان 1392، صفحه 1-70 
6. مروری بر رفتار و فیزیولوژی تولید صوت در ماهیان

صفحه 57-64

سیده نرجس طباطبائی؛ محمد علی نعمت اللهی