دوره و شماره: دوره 10، شماره 2(21-پیاپی 32)، تابستان 1391، صفحه 1-82 
2. پیش بینی تغییرات پارامتر رسانایی الکتریکی در آب زیر زمینی شهر تهران با کمک شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 13-25

ناصر مهردادی؛ غلام رضا نبی بید هندی؛ اکبر باغوند؛ حمید زارع ابیانه؛ پویان عباسی مائده