دوره و شماره: دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، پاییز 1390، صفحه 1-84 
1. مدلسازی پخش SO2 ناشی از نیروگاه رامین اهواز با استفاده از مدل AERMOD

صفحه 3-8

ایمان مومنی؛ افشین دانه کار؛ صاحبه کریمی؛ نعمت الله خراسانی


5. بررسی وقوع و گسترش کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان با تحلیل داده های سنجنده MODIS

صفحه 39-48

صمد حمزه ئی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ ابوالحسن غیبی


9. اثرات باد و طوفان بر روی تنوع زیستی یک اکوسیستم جنگلی طبیعی در مقیاس محلی

صفحه 65-72

یحیی کوچ؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ سید محمد حجتی