نویسنده = ���������� ���������� ����������
درآمدی بر برآورد ذخایر کربن در جنگلهای راش شمال ایران

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 59-73

محدثه قنبری مطلق؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسدالله متاجی؛ رضا اخوان