نویسنده = ���������� ���������� ������������������
مروری بر تولید زیست سوخت اتانول با استفاده از فرآوری زیستی زیست توده

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 43-63

حسین معتمدی؛ ابوالقاسم هدایت خواه؛ مصطفی عموپور بهنمیری