نویسنده = ������������ ���������� ����������
مفهوم نسبت نیمرخ سیاسی (PPR) در تعیین نگرش ذینفعان به تغییر اقدامات کشاورزی و منابع‌ طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

فاطمه کاتب؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ معراج شرری؛ زینب حزباوی


اهمیت خدمات اکوسیستم آبخیز با تاکید بر نقش تولید رواناب و کاهش فرسایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

ائلناز قابل‌نظام؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ زینب حزباوی