نویسنده = �������������� ��������
مفهوم نسبت نیمرخ سیاسی (PPR) در تعیین نگرش ذینفعان به تغییر اقدامات کشاورزی و منابع‌ طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

فاطمه کاتب؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ معراج شرری؛ زینب حزباوی