نویسنده = ���������� ���������� ��������
تأثیر احداث سد ماملو بر فرونشست اراضی دشت ورامین

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 171-185

صادق قوامی جمال؛ حامد غلامی؛ مهرداد رجبی حران؛ محمد حسین مبینی