نویسنده = ���������� ���������� ��������
تأثیر احداث سد ماملو بر فرونشست اراضی دشت ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

صادق قوامی جمال؛ حامد غلامی؛ مهرداد رجبی حران؛ محمد حسین مبینی