نویسنده = ���������������� ����������
ارزیابی و تهیه نقشه خسارت بیابان‌زایی در دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 51-63

زاهده حیدری زادی؛ حاجی کریمی؛ سید عبدالحسین آرامی؛ فرزاد آزادنیا