نویسنده = ������ �������� �� �������������� ��������������
مطالعه ضریب پخشی پیچک‌های میان مقیاس در خلیج فارس

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 215-227

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبر ی بیدختی