نویسنده = ������������ ��������
تحلیل اجلاس COP26 با تاکید بر وضعیت کشور ایران

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 221-235

سوسن حایری یزدی؛ مریم رباطی؛ نسیم پورسینا؛ عذرا کریمی