نویسنده = ������������ ����������
بررسی تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و زیستی در فرآیند تولید ورمی کمپوست با استفاده از بستر کود گاوی و کرم خاکی Eisenia foetida

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 75-83

فرزاد مهرجو؛ مجتبی برزه کار؛ افسانه شهبازی؛ سید حسین هاشمی؛ الهام محمدی


منابع آلودگی آب‌های زیرزمینی و روش‌های احیا

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، مرداد 1392، صفحه 13-21

افسانه شهبازی؛ فرزاد مهرجو