نویسنده = �������� ������������ �������� ������
مروری بر رفتار و فیزیولوژی تولید صوت در ماهیان

دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تیر 1393، صفحه 85-93

سیده نرجس طباطبائی؛ محمد علی نعمت اللهی


مروری بر رفتار و فیزیولوژی تولید صوت در ماهیان

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، مرداد 1392، صفحه 57-64

سیده نرجس طباطبائی؛ محمد علی نعمت اللهی