نویسنده = ���������� ������������ ����������
بررسی کیفیت آب زیرزمینی شهر تهران با استفاده از شاخص کیفی سازمان بهداشت جهانی

دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، مهر 1392، صفحه 1-12

تورج نصرآبادی؛ پویان عباسی مائده


ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی میزان هدایت الکتریکی رودخانه زرینه رود

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، مهر 1391، صفحه 1-16

علی خوشنظر؛ تورج نصرآبادی؛ پویان عباسی مائده


پیش بینی تغییرات پارامتر رسانایی الکتریکی در آب زیر زمینی شهر تهران با کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 10، شماره 2(21-پیاپی 32)، تیر 1391، صفحه 13-25

ناصر مهردادی؛ غلام رضا نبی بید هندی؛ اکبر باغوند؛ حمید زارع ابیانه؛ پویان عباسی مائده