نویسنده = �������������� ��������������
بررسی تأثیر قرق بر پتانسیل ترسیب کربن در مراتع قشلاقی سرخکلای ساری

دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، مهر 1392، صفحه 27-35

عاطفه خانلری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان