نویسنده = مریم مصلحی
تغییرات ماهیانه خصوصیات شیمیایی خاک در توده آمیخته راش- ممرز

دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، فروردین 1394، صفحه 23-33

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی؛ علی اکبر محمدعلی‌ پورملکشاه


بررسی اثرات فضای سبز بر جوامع انسانی: فعالیت فیزیکی، سلامت جسمی و روانی و کاهش تصادفات

دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، مهر 1393، صفحه 13-26

مریم مصلحی؛ مهسا رفعتی؛ اکرم احمدی


تاثیر آتش‎سوزی برخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اکوسیستم‎های جنگلی

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، دی 1392، صفحه 31-41

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ اکرم احمدی


روابط متقابل کرم خاکی و درختان و اثرات آن بر خاک های جنگلی

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 108-113

مریم مصلحی؛ جمیله نظری