نویسنده = ���������� ��������
تاثیر آتش‎سوزی برخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اکوسیستم‎های جنگلی

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، دی 1392، صفحه 31-41

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ اکرم احمدی


اثر روشنه بر ماکروفون خاک در راشستان آمیخته(مطالعه موردی جنگل شصت کلاته)

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 101-108

مریم خیری؛ هاشم حبشی؛ سید محمد واعظ موسوی؛ نگار مقیمیان