نویسنده = ���������������� ��������
مکان‌یابی دفن پسماندهای شهری(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، دی 1392، صفحه 55-64

سعید امانپور؛ جعفر سعیدی؛ اسماعیل سلیمانی راد