نویسنده = ���������������� ���������� �������� �������� ������
شناسایی ومقایسه تطبیقی پسماندهای ویژه صنعتی با کاربرد روش‏های UNEP,RCRA و فهرست مدون ایران (مطالعه موردی یک مجتمع پتروشیمی در غرب ایران)

دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، مهر 1393، صفحه 45-57

پریسا احمدی؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ لعبت تقوی؛ مهدی احمدی مقدم