نویسنده = ������������ ������������
تکنیک های نورپردازی در طراحی منظر

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 73-82

کیان نصری؛ فرح حبیب؛ مجتبی انصاری؛ حسنعلی لقایی


شناخت کمی و کیفی پار کها و فضاهای سبز شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، فروردین 1388، صفحه 2-13

حسنعلی لقایی؛ هومن بهمن پور؛ فرناز حیدری