نویسنده = �������������������������� ��������������
مدل سازی انتشار نشت پروپان در یک صنعت

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 1-13

ﻓﺮﯾﺪه ﮔﻠﺒﺎﺑﺎﯾﯽ؛ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ آور؛ اﯾﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎم