نویسنده = ���������� ��������� ��������������� �������������
بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در تهران با رویکردآنالیز رگرسیون سال 1384

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 15-28

ﺳﺘﺎره ﺟﻮان ﺑﺨﺖ اﻣﯿﺮی؛ ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺎﺗﻤﯽ