نویسنده = �������� ���� ����������
دستیابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

یلدا خلعتبری؛ فرهاد دبیری؛ سحر زارعی


بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست ناشی از آلودگیهای فرامرزی و تخریب بین المللی محیط زیست

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 43-50

فرهاد دبیر ی؛ - سید عباس پورهاشمی؛ مریم السادات موسوی