نویسنده = ������������ ����������
امکان سنجی بازیافت CO2 از طریق Post Combustion در صنعت سیمان آبیک به منظور کاهش گازهای گلخانه ای

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 39-56

فریده عتابی؛ آبتین عطایی؛ احمد خوشگرد؛ فرزانه کیانی


ارزیابی اقتصادی - زیست محیطی نوسازی ناوگان مینی بوسرانی شهر تهران

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 1-9

زهرا عابدی؛ رضا ارجمندی؛ فریده عتابی؛ الناز کیوانی