نویسنده = ���������� �������������� ������ ������������
تعیین شرایط بهینه پالایش زیستی کل آلاینده های هیدروکربنی خاک

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 57-65

مریم دوستکی؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ محسن علمایی