نویسنده = ���������� ������������ ��������������
احیای بیولوژیکی کربن دانه ای مستعمل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 67-76

سعیدرضا عاصمی زواره؛ سعیده رفعت نژاد