نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی واکشیدگی ضخامت کامپوزیت ساخته شده از آرد چوب راش- پلی پروپیلن

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 77-82

شکوه اعتدالی شهنی؛ بهبود محبی؛ مهدی تجویدی