نویسنده = ���������������� ��������
اثر روشنه بر ماکروفون خاک در راشستان آمیخته(مطالعه موردی جنگل شصت کلاته)

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، فروردین 1391، صفحه 101-108

مریم خیری؛ هاشم حبشی؛ سید محمد واعظ موسوی؛ نگار مقیمیان