نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی اقتصادی - زیست محیطی نوسازی ناوگان مینی بوسرانی شهر تهران

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 1-9

زهرا عابدی؛ رضا ارجمندی؛ فریده عتابی؛ الناز کیوانی