نویسنده = ������������ ����������
تحلیلی بر روش‌های سنجش آسیب‌پذیری در محیط‌زیست ساحلی

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 41-62

طهورا دهشور؛ افشین دانه کار؛ مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ مسعود خیرخواه زرکش


امکان سنجی استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان در دشت یزد-اردکان

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 21-26

مریم مروتی؛ مسعود منوری؛ امیرحسام حسنی؛ زهرا روستا


مدیریت و تقلیل عملی آلاینده های رودخانه قمرود

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 11-20

سعید یارمحمدی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری؛ پروین فرشچی


ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جغرافیایی

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 33-40

آزاده مدحت؛ مسعود منوری؛ امیر حسین جاوید؛ اکبر اسلامی؛ محسن احد نژاد