نویسنده = ������������ ����������
مدیریت و تقلیل عملی آلاینده های رودخانه قمرود

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 11-20

سعید یارمحمدی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری؛ پروین فرشچی